Lopende opdrachten:

Begeleiding netwerk Groen Verbindt

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Periode: sinds september 2016

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden loopt al geruime tijd een proces van gebiedsontwikkeling geïnitieerd vanuit het gebied zelf. De gebiedscoalitie stond voor de vraag hoe de betrokkenheid en energie van deelnemers uit de regio tot krachtige initiatieven en meer samenhangend perspectief voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kan leiden. Ik heb de gebiedscoalitie ondersteund met haar positioneringsvraag en ondersteun de coalitie en initiatiefnemers met ontwikkeling van het netwerk Groen Verbindt.

 

Afgeronde opdrachten:

Community of Practice kennis in hart van beleid

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Water

Periode: december 2016 - februari 2018

Dossiers bij het ministerie van I&W worden complexer: meer lange termijnvraagstukken, meer opgaven die brede betrokkenheid vragen of maatschappelijk en politiek gevoelig liggen. Dat vraagt om kennismanagement dat niet alleen voorziet in de onmiddellijke kennisbehoefte, maar ook een stevige basis legt voor de toekomst. Samen met Ruud Schuurs vormde en begeleidde ik een Community of Practice waarin organisatie van de kenniscomponent in dit soort complexe dossiers centraal stond.

Onderzoek versterken lerend vermogen bij vernieuwing natuurbeleid

Opdrachtgever: Kennisprogramma DuurzaamDoor, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Periode: oktober 2017 - januari 2018

Provincies zoeken naar nieuwe wegen om natuurbeleid met samenleving en economie te verbinden; Een uitdagende opgave. Door versterking van het lerend vermogen kunnen provincies verder komen met het realiseren van natuuropgaven. Middels gesprekken met medewerkers van alle provincies deed ik onderzoek naar wat er voor nodig is om een vruchtbare leeromgeving te creëren op het gebied van organisatie, samenwerking en aansturing en houding.

Aan de slag met de omgevingswet

Opdrachtgevers: gemeente Zaanstad, gemeente Amsterdam

Periode: maart- juli 2017

Ontdekken hoe het samenwerkingsproces rondom de transformatie van het bedrijventerrein Achtersluispolder/Noorder IJ-plas eruit kan gaan zien tussen verschillende ketenpartners onder de nieuwe Omgevingswet. De opzet en begeleiding van bijeenkomsten van deelnemers aan deze pilot lag in mijn handen.

 

 

Training haal meer uit je CoP

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Periode: 22 augustus en 12 oktober 2017

Binnen RWS zijn veel CoPs actief en de trekkers van deze CoPs hadden behoefte om op een aantal onderwerpen aanvullende kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Naast CoP-trekkers namen ook actieve deelnemers aan CoPs aan de training deel die ik binnen RWS als summercourse gaf.

Participatie in de nieuwe omgevingswet

Opdrachtgever: gemeente Rotterdam

Periode: december 2016

De gemeente Rotterdam bereidt zich samen met Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, GGD en VRR voor op de Omgevingswet . Bij de pilot participatie in het havengebied leerden zij onder mijn begeleiding van hetgeen de nieuwe wet met zich mee brengt voor het proces van participatie bij vergunningverlening aan een (haven)bedrijf en bij de ontwikkeling van een omgevingsplan.

 

Ontwikkelen robuuste samenwerking voor maatwerkmobiliteit

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Periode: januari 2016 - december 2016

Afgelopen jaren zijn in recordtijd veel initiatieven gestart om mobiliteit schoner en zuiniger en op maat aan te bieden. Van deelauto-project in een woonwijk tot UBER. Het tempo van veranderingen roept bij de provincie Overijssel vragen op over de manier waarop je up-to-date en flexibel kan blijven en invloeden van buiten de traditionele vervoersketen kunt integreren met bestaande mobiliteitsoplossingen. Daarvoor ontwikkel ik samen met Bluemotive het Mobiliteitslab: een platform wat een energiebron van nieuwe ideeën over alle soorten van mobiliteit moet worden en waar “unusual suspects” en gevestigde partijen met elkaar kennis kunnen maken.

Ophalen leerervaringen gebiedsfonds Holland Rijnland

Opdrachtgever: Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Periode: januari 2016 - mei 2016

Met het oprichten van dit regionale gebiedsfonds is een nieuwe financieringsconstructie gelanceerd waarmee het landschap in stand wordt gehouden en beleefd kan worden. Ik leg bloot wat de ambities waren en welke uitgangspunten en veronderstellingen ten grondslag lagen aan het opzetten van het Gebiedsfonds Holland Rijnland. En welke strategie is bedacht om samenwerking in het netwerk aan te gaan en vorm te geven zodat essentiële proceskennis overdraagbaar wordt.

 

Netwerkend werken in de praktijk

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Periode: juli 2015 - maart 2016

 

Samen met Rosa Lucassen van Burosa bied ik professionals van de afdeling P&O en I&A netwerkinstrumenten aan met taal en concepten om te duiden wat ertoe doet in een netwerkproces. Zo leren deelnemers te navigeren in complexe stakeholderprocessen die zij tegen komen in hun alledaagse praktijk. Na de 24-uurssessie en 5 ontwikkeldagen zijn ze beter in staat om typerende situaties en patronen van netwerkend werken te kunnen herkennen en in die situaties te kunnen handelen.

Biodiversiteit bevorderen in de stad

Opdrachtgever: Kennisprogramma DuurzaamDoor, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Periode: januari - december 2015

 

Krachten bundelen van diverse partijen die de stedelijke omgeving willen vergroenen en actuele praktische vraagstukken helpen oplossen, dat is wat ik samen met DuurzaamDoor, VHG, NL Greenlabel, GDO, Natuur en Milieufederaties doe. Mijn aanpak richtte zich op programmering, organisatie en moderatie van een aantal regionale bijeenkomsten over water & biodiversiteit, groen & bedrijventerreinen en groen en gezondheid in de stad. 

Klik hier om naar het filmpje van de bijeenkomst "Florerende Bedrijventerreinen" te gaan.

Community of Practice 'werken met de energieke samenleving'

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Periode: januari-september 2015

Een groep pioniers wisselden ervaringen, benaderingen en methodieken uit in het ‘werken met de energieke samenleving’ in een Community of Practice die ik samen met Ruud Schuurs begeleid de. Belangrijke opbrengsten zijn dat de pioniers zich nu deel voelen van een netwerk van geestverwanten; En dat een dialoog met de ambtelijke top van het Ministerie en direct betrokken leidinggevenden is gestart aan de hand van een serie aanbevelingen voor de organisatie.

 

 

Workshop werken in netwerken

Opdrachtgever: Netwerk Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling

Periode: 28 augustus 2015

 

Samen met Tony Weggemans, AYIT Consultancy verzorgde ik de opzet en begeleiding van training voor leidinggevenden van Natuur en Milieu Educatie organisaties uit heel Nederland. We koppelden praktijkverhalen, vragen van deelnemers aan de filosofie van Netwerkend Werken.

13 Ronde tafelgesprekken en deskresearch Energieke Samenleving Zeeland

Opdrachtgever: Projectgroep Energieke Samenleving Zeeland, Gemeente Goes

Periode: januari-maart 2015

 

Onderzoek (in samenwerking met Ruud Schuurs) naar verbreding van de scope van het project Energieke Samenleving zodanig dat verduurzaming van woningen een integraal deel wordt van het leefbaarheidsbeleid in Zeeland. Ik voerde rondetafelgesprekken met alle Zeeuwse gemeenten, om te onderzoeken of dit ook aansluit bij de Zeeuwse gemeenten en om bewustwording op gang te brengen dat het effectief omgaan met de energieke samenleving ontwikkeling van een andere werkwijze vergt. 

Visie en verbreding Stedennetwerk Stadslandbouw

Opdrachtgever: Kennisprogramma DuurzaamDoor, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Periode: 2014

Ik organiseerde dat opgedane kennis en ervaring binnen het Stedennetwerk Stadslandbouw verrijkt werd met die uit andere netwerken in samenwerking met Jan Eelco Jansma (WUR) en Petra van der Kop door onder meer in Arnhem, Zeist en Alphen a/d Rijn pilots rondom Agenda Stadslandbouw op te starten en een grote bijeenkomst te organiseren. Zo kon het Stedennetwerk verbreden én een visie op stadslandbouw ontwikkeld worden.

 

Eén van de resultaten is een infografic “Tien tips van hype naar duurzame ontwikkeling van stadslandbouw” waarvan ik de tekst schreef. 

Impuls voor alliantievorming Energieakkoord

Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Periode: augustus 2014 - februari 2015

Vanuit Het SER Energieakkoord heeft de VNG een ondersteuningsstructuur voor gemeentelijke allianties opgezet. Doel is om de allianties drie jaar lang te ondersteunen bij hun plannen om het energiegebruik bij het particulier woningbezit aan te pakken. Ik hielp de samenwerking binnen een aantal allianties op gang te brengen of te verstevigen en ondersteunde de allianties bij het maken van een volgende stap in de uitvoering van hun plannen.

Verkenning werken met energieke samenleving

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Periode: december 2014

Met het oog op de mogelijke inrichting van een Community of Practice rond het thema ‘werken met de energieke samenleving’, heb ik verkennende gesprekken gevoerd met vier medewerkers van het Ministerie van I&M die gezien worden als pioniers. In samenwerking met Ruud Schuurs, adviseur in beweging.

Hands-on aanpak internationale Urban Agriculture conferentie

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein Hogeschool, lectoraat 'Stadslandbouw als Stedelijke Ontwerpopgave'

Periode: september - november 2014

Meer dan 100 wetenschappers kwamen samen op The 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference “Finding space for productive cities”. Een driedaagse internationale conferentie over ‘Urban agriculture’. Mijn bijdrage bestond uit het organiseren van 5 casestudy visits verspreid over Nederland waarvoor experts uit 30 verschillende landen adviseerden over vragen rondom stadslandbouw; Het faciliteren van kennisuitwisseling rondom academische posters en de aansturing van de congresorganisatie.

Lezing voor deelnemers aan de Burgermeesteracademie

Opdrachtgever: Burgermeesteracademie

Periode: juni 2014

Of het nu gaat om eigen energieopwekking, om verbouwen van voedsel of organiseren van zorg. Mensen nemen steeds meer het heft in eigen handen. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen inwoners, bedrijven en de overheid. Mijn lezing ging over de kansen voor de professional die werkt aan maatschappelijke opgaven om met succes aan te sluiten bij de energie in de samenleving.

Heldere stappen in duurzame gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied

Periode: januari - april 2014

Kern van dit idee was om afgestudeerde jongeren die nog geen baan hebben gevonden, vijf maanden te laten werken in multidisciplinaire jongerenteams om gebiedsontwikkelingsprojecten duurzamer te maken en op die manier een frisse impuls te geven. Met hun ideëen droegen ze bij aan een heruitgave van het boek C2C in gebiedsontwikkeling. Ik maakte een plan van aanpak en was stuurgroeplid.